A

判断一下前面能否空出来就就行,也就是 $l \geq r-l+1$。

#include <bits/stdc++.h>

#define fi first
#define se second
#define db double
#define U unsigned
#define P std::pair<int,int>
#define LL long long
#define pb push_back
#define MP std::make_pair
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define CLR(i,a) memset(i,a,sizeof(i))
#define FOR(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++i)
#define ROF(i,a,b) for(int i = a;i >= b;--i)
#define DEBUG(x) std::cerr << #x << '=' << x << std::endl

int main(){
  int T;scanf("%d",&T);
  while(T--){
    int l,r;scanf("%d%d",&l,&r);
    puts(l >= r-l+1 ? "YES" : "NO");
  }
  return 0;
}

B

相当于不能有子串 1100

那么如果有 11 肯定在后面有一个地方有 00 (反证),所以每次操作最多可以消去两个这样的连续的东西,求出有多少个相邻相同的位置 $x$,答案就是 $\lceil \frac{x}{2} \rceil$。

#include <bits/stdc++.h>

#define fi first
#define se second
#define db double
#define U unsigned
#define P std::pair<int,int>
#define LL long long
#define pb push_back
#define MP std::make_pair
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define CLR(i,a) memset(i,a,sizeof(i))
#define FOR(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++i)
#define ROF(i,a,b) for(int i = a;i >= b;--i)
#define DEBUG(x) std::cerr << #x << '=' << x << std::endl

const int MAXN = 1e5 + 5;
char str[MAXN];

int main(){
  int T;scanf("%d",&T);
  while(T--){
    int n;scanf("%d",&n);
    scanf("%s",str+1);
    int ans = 0;
    FOR(i,2,n) if(str[i] == str[i-1]) ans++;
    ans = (ans+1)>>1;
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}

C

首先可以发现一个东西:将匹配方式连边,一定存在一种分配方式使得最优解没有包含关系的线段,因为包含关系可以通过交换变成相交,并且代价不变。

排序后可以设 $f_{i,j}$ 表示考虑了前 $i$ 个数,最小的 $j$ 满足 $j$ 开始后面一段数字都没有被用过的代价,转移直接枚举下一个填啥就行了。

#include <bits/stdc++.h>

#define fi first
#define se second
#define db double
#define U unsigned
#define P std::pair<int,int>
#define LL long long
#define pb push_back
#define MP std::make_pair
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define CLR(i,a) memset(i,a,sizeof(i))
#define FOR(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++i)
#define ROF(i,a,b) for(int i = a;i >= b;--i)
#define DEBUG(x) std::cerr << #x << '=' << x << std::endl

const int MAXN = 600+5;
int n,a[MAXN];
bool vis[MAXN];
int f[2][MAXN],now;

int main(){
  int T;scanf("%d",&T);
  while(T--){
    scanf("%d",&n);
    FOR(i,1,n) scanf("%d",a+i);
    std::sort(a+1,a+n+1);
    CLR(f,0x3f);
    f[now = 0][0] = 0;
    FOR(i,1,n){
      CLR(f[now^1],0x3f);
      FOR(j,0,3*n){
        if(f[now][j] == 0x3f3f3f3f) continue;
        FOR(k,j+1,3*n){
          f[now^1][k] = std::min(f[now^1][k],f[now][j]+std::abs(a[i]-k));
        }
      }
      now ^= 1;
    }
    int ans = 1e9;
    FOR(i,1,3*n) ans = std::min(ans,f[now][i]);
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}

D

感性理解一下,我们每次取出深度最小的点,接上连续的一段递增序列作为它的后继即可。

#include <bits/stdc++.h>

#define fi first
#define se second
#define db double
#define U unsigned
#define P std::pair<int,int>
#define LL long long
#define pb push_back
#define MP std::make_pair
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define CLR(i,a) memset(i,a,sizeof(i))
#define FOR(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++i)
#define ROF(i,a,b) for(int i = a;i >= b;--i)
#define DEBUG(x) std::cerr << #x << '=' << x << std::endl

const int MAXN = 2e5 + 5;
int n,a[MAXN];

int main(){
  int T;scanf("%d",&T);
  while(T--){
    scanf("%d",&n);FOR(i,1,n) scanf("%d",a+i);
    std::priority_queue<P,std::vector<P>,std::greater<P> > q;
    q.push(MP(0,1));int p = 2;
    int ans = 0;
    while(!q.empty()){
      int dep = q.top().fi;q.pop();ans = std::max(ans,dep);
      int las = -1;std::vector<int> v;
      while(p <= n && las <= a[p]) las = a[p++],v.pb(las);
      for(auto x:v) q.push(MP(dep+1,x));
    }
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}

E

如果没有不能选的限制就是经典 dp:我们观察两个位置 $i<j$ 能同时不改变的条件是 $a_j-a_i-1 \geq j-i-1$,也就是 $a_i-i \leq a_j-j$,最多能不修改的数也就是设 $b_i=a_i-i$,$b_i$ 的非严格最长上升子序列长度。

这个题限定某些数不能改变,先判完无解后相当于变成了强制选取某些位置的最长上升子序列,对于每段分别做即可。

注意这里 infty 开大点。。要不然判无解会判错。。。真正考试对拍的时候还是多试试 corner case 吧。。

#include <bits/stdc++.h>

#define fi first
#define se second
#define db double
#define U unsigned
#define P std::pair<int,int>
#define LL long long
#define pb push_back
#define MP std::make_pair
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define CLR(i,a) memset(i,a,sizeof(i))
#define FOR(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++i)
#define ROF(i,a,b) for(int i = a;i >= b;--i)
#define DEBUG(x) std::cerr << #x << '=' << x << std::endl

const int MAXN = 5e5 + 5;
int n,k;
LL a[MAXN];
std::vector<int> S;
std::vector<LL> SS;

struct BIT{
  #define lowbit(x) ((x)&(-(x)))
  int tree[MAXN],ts[MAXN],now;

  inline void reset(){
    ++now;
  }

  inline void add(int pos,int x){
    while(pos < MAXN){
      if(ts[pos] != now) tree[pos] = 0,ts[pos] = now;
      tree[pos] = std::max(tree[pos],x);
      pos += lowbit(pos);
    }
  }

  inline int query(int pos){
    int res = 0;if(!pos) return 0;
    while(pos){
      if(ts[pos] != now) tree[pos] = 0,ts[pos] = now;
      res = std::max(res,tree[pos]);
      pos -= lowbit(pos);
    }
    return res;
  }
}bit;

int b[MAXN];

int main(){
  scanf("%d%d",&n,&k);
  FOR(i,1,n) scanf("%d",a+i);
  a[0] = -1e18;a[n+1] = 1e18;
  FOR(i,0,n+1) SS.pb(a[i]-i);
  std::sort(all(SS));SS.erase(std::unique(all(SS)),SS.end());
  FOR(i,0,n+1) b[i] = std::lower_bound(all(SS),a[i]-i)-SS.begin()+1;
  S.pb(0);
  FOR(i,1,k){
    int x;scanf("%d",&x);
    S.pb(x);
  }
  S.pb(n+1);
  FOR(i,1,(int)S.size()-1){
    if(a[S[i]]-a[S[i-1]] < S[i]-S[i-1]){
      puts("-1");
      return 0;
    }
  }
  int ans = 0;
  FOR(i,1,(int)S.size()-1){
    auto work = [&](int l,int r){
      bit.reset();
      int res = 0;
      FOR(i,l,r){
        if(b[i] < b[l]) continue;
        res = bit.query(b[i])+1;
        bit.add(b[i],res);
      }
      return r-l+1-res;
    };
    ans += work(S[i-1],S[i]);
  }
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
}

F

居然让我想了一会。。不过也是简单题

直接做我们可能需要记录哪些数选了,状态会爆炸。我们考虑不断往后面加数,如果这个序列的最大值确定了,那么这个序列不改变最大值的前提下的最大长度就确定了,如果知道了目前长度,我们就能知道不改变最大值前提下这个位置的数有多少种可能。

于是设 $f_{i,j}$ 表示放了 $i$ 个数,最大值是 $j$ 的方案数,预处理 $las_i$ 表示最大值是 $i$ 的时候序列的最长长度,$nxt_i$ 表示最大值是 $i$ 要改变最大值可以放的最小的数,$cnt_i$ 表示值为 $i$ 的数的个数,转移:

 • 不改变最大值:$f_{i,j}\times (las_j-i+1) \to f_{i+1,j}$
 • 改变最大值:$f_{i,j}\times cnt_k \to f_{i+1,k}(k \geq nxt_j)$

用一些前缀和技巧可以优化到 $O(n^2)$。

看了一个比较 nb 的做法,大概是我们 dp 的时候只在放满的时候转移(也就是最大值为 $j$ 的时候我们只考虑状态 $f_{las_j,j}$),这个就是设 $f_i$ 表示最大值为 $i$ 的方案数,这样长度就是 $las_i+1$,转移的时候枚举上一次的最大值,乘上一个系数选进去就行了。

$$ \begin{aligned} f_i &= \sum_j f_j\binom{n-las_j-2}{las_i-las_j-1}(las_i-las_j-1)!\\ &= \frac{1}{(n-las_i-1)}\sum_j f_j (n-las_j-2)! \end{aligned} $$

然后前缀和优化一下就 $O(n)$ 了。还是要考虑大多数 dp 状态都是无用的,只对真正有用的决策即可。

#include <bits/stdc++.h>

#define fi first
#define se second
#define db double
#define U unsigned
#define P std::pair<int,int>
#define LL long long
#define pb push_back
#define MP std::make_pair
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define CLR(i,a) memset(i,a,sizeof(i))
#define FOR(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++i)
#define ROF(i,a,b) for(int i = a;i >= b;--i)
#define DEBUG(x) std::cerr << #x << '=' << x << std::endl

const int MAXN = 5000+5;
const int ha = 998244353;
int a[MAXN],n;
int f[2][MAXN],cf[MAXN];
// 选了 i 个数 最大值是 j
std::vector<int> S;
int las[MAXN];// 选了 i 之后 还有几个数可以放
int nxt[MAXN];// 选了 i 之后 下一个必须选啥
int cnt[MAXN];

inline void add(int &x,int y){
  x += y-ha;x += x>>31&ha;
}

int main(){
  scanf("%d",&n);
  FOR(i,1,n) scanf("%d",a+i);
  std::sort(a+1,a+n+1);
  FOR(i,1,n) S.pb(a[i]);S.erase(std::unique(all(S)),S.end());
  FOR(i,1,n) cnt[std::lower_bound(all(S),a[i])-S.begin()+1]++;
  int m = S.size();
  FOR(i,1,m){
    las[i] = las[i-1];
    while(las[i]+1 <= n && a[las[i]+1]*2 <= S[i-1]) las[i]++;
  }
  nxt[0] = 1;
  FOR(i,1,m){
    nxt[i] = -1;
    FOR(j,i+1,m){
      if(S[i-1]*2 <= S[j-1]) {nxt[i] = j;break;}
    }
  }
  int now = 0;f[now][0] = 1;
  FOR(i,1,n){
    CLR(f[now^1],0);CLR(cf,0);
    FOR(j,0,m){
      if(!f[now][j]) continue;
      int t = las[j]-i+1+1;
      if(j == 0) t = 0;
      if(t > 0) add(f[now^1][j],1ll*f[now][j]*t%ha);
      if(nxt[j] != -1) add(cf[nxt[j]],f[now][j]);
    }
    FOR(j,1,m) add(cf[j],cf[j-1]),add(f[now^1][j],1ll*cf[j]*cnt[j]%ha);
    now ^= 1;
//    FOR(i,0,m) printf("%d ",f[now][i]);puts("");
  }
  printf("%d\n",f[now][m]);
  return 0;
}

G

建 AC 自动机,我们枚举询问串的每一个后缀,走到对应的节点上,这个串的子串就是 fail 树的祖先,所以相当于要支持单点修改,查询到根的一条链上的最大值,树剖即可。$O(n \log^2 n)$。

题解做法一:我们发现对于一个点,它在 fail 树上到根的路径上终止节点最多有 $O(\sqrt n)$ 个(因为 $\sum_{i=1}^n i = O(n^2)$),所以记录一下每个点上面距离最近的终止节点,暴力跳就好了。$O(q\sqrt n)$。

一个比较 nb 的离线单 log 做法:先把询问和修改挂在树上,我们经过一个点 apply 它的所有操作,现在只有了操作时间的限制,我们用一个线段树,第 $i$ 个位置维护操作时间为 $i$ 的答案,不难发现要支持区间对一个数取 $\max$,撤销,单点求值。因为只需要单点求值,搞个标记永久化就好了,这样就只会改变 $O(\log n)$ 个节点,可以存下来了。这种线段树+撤销都可以考虑下标记永久化...

#include <bits/stdc++.h>

#define fi first
#define se second
#define db double
#define U unsigned
#define P std::pair<int,int>
#define LL long long
#define pb push_back
#define MP std::make_pair
#define all(x) x.begin(),x.end()
#define CLR(i,a) memset(i,a,sizeof(i))
#define FOR(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++i)
#define ROF(i,a,b) for(int i = a;i >= b;--i)
#define DEBUG(x) std::cerr << #x << '=' << x << std::endl

const int MAXN = 3e5 + 5;

int ch[MAXN][26],fail[MAXN],tot = 1,rt = 1;
int ps[MAXN];

inline void insert(char str[],int id){
  int len = strlen(str+1),v = rt;
  FOR(i,1,len){
    int o = str[i]-'a';
    if(!ch[v][o]) ch[v][o] = ++tot;
    v = ch[v][o];
  }
  ps[id] = v;
}

std::vector<int> G[MAXN];

inline void build(){
  std::queue<int> q;
  FOR(i,0,25){
    if(ch[rt][i]) q.push(ch[rt][i]),fail[ch[rt][i]] = rt;
    else ch[rt][i] = rt;
  }
  while(!q.empty()){
    int v = q.front();q.pop();
    FOR(i,0,25){
      if(ch[v][i]) q.push(ch[v][i]),fail[ch[v][i]] = ch[fail[v]][i];
      else ch[v][i] = ch[fail[v]][i];
    }
  }
  FOR(i,2,tot) G[fail[i]].pb(i);
}

int mx[MAXN<<2];
#define lc ((x)<<1)
#define rc ((x)<<1|1)

inline void update(int x,int l,int r,int p,int d){
  if(l == r){
    mx[x] = d;
    return;
  }
  int mid = (l + r) >> 1;
  if(p <= mid) update(lc,l,mid,p,d);
  else update(rc,mid+1,r,p,d);
  mx[x] = std::max(mx[lc],mx[rc]);
}

inline int query(int x,int l,int r,int L,int R){
  if(l == L && r == R) return mx[x];
  int mid = (l + r) >> 1;
  if(R <= mid) return query(lc,l,mid,L,R);
  if(L > mid) return query(rc,mid+1,r,L,R);
  return std::max(query(lc,l,mid,L,mid),query(rc,mid+1,r,mid+1,R));
}

int dfn[MAXN],sz[MAXN],tp[MAXN],fa[MAXN],son[MAXN];
inline void dfs1(int v){
  sz[v] = 1;
  for(auto x:G[v]){
    fa[x] = v;
    dfs1(x);sz[v] += sz[x];
    if(sz[son[v]] < sz[x]) son[v] = x;
  }
}

inline void dfs2(int v,int tp=1){
  static int ts = 0;dfn[v] = ++ts;::tp[v] = tp;
  if(son[v]) dfs2(son[v],tp);
  for(auto x:G[v]){
    if(x == son[v]) continue;
    dfs2(x,x);
  }
}

inline int query(int x){
  int res = -1;
  while(tp[x] != 1){
    res = std::max(res,query(1,1,tot,dfn[tp[x]],dfn[x]));
    x = fa[tp[x]];
  }
  res = std::max(res,query(1,1,tot,dfn[1],dfn[x]));
  return res;
}

int n,m;
std::multiset<int> S[MAXN];
int val[MAXN];
char str[MAXN];

int main(){
  scanf("%d%d",&n,&m);
  CLR(mx,-1);
  FOR(i,1,n){
    scanf("%s",str+1);
    insert(str,i);
    S[ps[i]].insert(0);
  }
  build();
  dfs1(1);dfs2(1);
  FOR(i,1,n) update(1,1,tot,dfn[ps[i]],*S[ps[i]].rbegin());
  while(m--){
    int opt;scanf("%d",&opt);
    if(opt == 1){
      int p,x;scanf("%d%d",&p,&x);
      S[ps[p]].erase(S[ps[p]].find(val[p]));
      val[p] = x;
      S[ps[p]].insert(val[p]);
      update(1,1,tot,dfn[ps[p]],*S[ps[p]].rbegin());
    }
    else{
      scanf("%s",str+1);int len = strlen(str+1);
      int v = 1,res = -1;
      FOR(i,1,len){
        v = ch[v][str[i]-'a'];
        res = std::max(res,query(v));
      }
      printf("%d\n",res);
    }
  }
  return 0;
}
Last modification:October 29th, 2020 at 07:10 pm
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏